Semalt, müşderini SEO-a ýazylmak üçin nädip ynandyrmalydygyny düşündirýärMüşderileriňizi täze we bar bolan hasaplaşyk usulyny üýtgetmäge we win-win modeline esaslanyp işe başlamaga ynandyryň. SEO gullugyňyzyň durmuşynda täze bir bölüme başlaň - müşderiňiziň diňe bir däl-de, işewür hyzmatdaşy boluň " SEO kompaniýasy ". Ynanýan teklibiňizi döretmekden başlaň.

Abunalyk modeline esaslanýan hyzmatlary satmak, müşderimiz üçinem, SEO gullugy üçinem gaty peýdaly. Görnüşi ýaly, abuna ýazylyş modeline esaslanýan çäreler geçirilende, hatda traffigi ýa-da baglanyşyk almak baradaky iň geň we döredijilikli pikirlerdenem hiç hili päsgelçilik ýok. Hemme zat diňe býudjetiň içinde bolmaly we şertnamany bozmaly däl.

"Abuna ýazylmak" modeli belli bir aýlyk mukdaryny kabul etmeli däl

Müşderi bilen hasaplaşyklar köp görnüşleri alyp biler - kesgitlenen aýlyk býudjetden başlap, görkezilen hyzmatlara esaslanýan hasaplaşyklar arkaly (indiki aýlarda dürli intensiwlik), “üstünlik üçin” hasaplaşyklara. Köplenç olary birleşdirmäge mynasypdyr.

Şeýle-de bolsa, beýleki SEO agentlikleri potensial müşderimize şertnamada görkezilen wadalaryň derrew ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin müşderi, "doňuz doňuzy" üçin tölemelidigine nädip ynandyrmaly? aýda 99 $ etjekdigini wada berýärlermi? Bu soraga sähel salymdan jogap bereris.

Müşderimizi kompaniýamyzyň hyzmatlaryndan ynandyrmak üçin 3 ädim

1. Hyzmatlaryň netijeliligine bolan ynamymyz

Müşderilerimize abuna hyzmatlaryny hödürlemezden ozal, olaryň netijeliligine ynanmalydyrys. Teklipimizdäki ähli zatlar bilim we tejribe bilen goldanmalydyr. Bu, berlen hyzmatyň müşderä laýyk gelýändigini ýa-da näderejede durmuşa geçirilmelidigini barlamaga mümkinçilik berer.

Önümlerimize ynanýan bolsak, her bir müşderini ynandyrarys.

Bu: "Nädip başlamaly?" Diýen soragy berýär. Hiç hili tejribämiz ýok bolsa, alnan bilimleri barlamaly:
Kompaniýanyň ösüşiniň her bir döwründe täze hyzmatlary hödürläris ýa-da bar bolanlaryny üýtgederis. Täze tezisleri ilkibaşdan synap boljak web sahypalarymyz bar.

2. Müşderiniň pudagyndaky waka

Mysal, müşderi bilen söhbetdeşlikde elmydama iň güýçli argumentdir. Iň ideal:
Haçan-da bizde beýle mysallar ýok bolsa (pudagyň ýagdaýy aýratyn kyn) we bäsdeş kompaniýalar tarapyndan kazyýet işlerini ýygnamaly. Maksatlar barada ähli anyk maglumatlary bilmek möhümdir, öndürijiligi we täsirleri seljerilen kampaniýalardan.

3. Jadylaýjy teklip we aýratyn çemeleşme

Birinji ädim, ýokary hilli teklip taýýarlamak. Müşderi has köp pul tölemeli bolsa, ondanam köp garaşjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Teklipimiziň ýokary derejesine we giň bilimlere ynanmakdan başga-da, ony hödürlemegiň görnüşi hem möhümdir.

Uly agentlikler we metbugat öýleri bilen aragatnaşyk saklanylanda köplenç teklibe köp gün garaşýarys, şondan soň onlarça sahypa alarys, şolardan diňe bir ýa-da ikisinde geleşigiň bahalary we şertleri bar. Bu tötänlik däl. Bular syýasatçylaryň, esasanam has uly gapjygy bolanlaryň statistik garaşmalary.

Gowy teklip aşakdakylary öz içine almalydyr:
Customershli müşderilere şol bir teklibi ibermek uly ýalňyşlyk.

Müşderilerimiziň bu barada bilip bilýändikleri üçin däl. Müşderiniň teklibiň özboluşlydygyny duýmagy we garaşýanlaryny we zerurlyklaryny göz öňünde tutmagy, gepleşikleriň bu tapgyrynda kimdir biriniň özüne wagt sarp edendigi we onuň möhümdigi möhümdir.

Müşderiniň kyn soraglaryAbuna tölegi barada gürläniňde gaty kyn soraglar bar. Olaryň iň möhümi aşakda ara alnyp maslahatlaşylýar.

Näme üçin pozisiýa tölegi nädogry?

"Her pozisiýa" çözülende, belli bir wagt ýitirjekdigimiz ýüze çykýar, sebäbi hereketlerimiz, hatda belli bir açar sözlere ünsi jemlemek - baglanyşdyrýan sözlerimize meňzeş beýleki açar sözleriň ýazgylaryna sebäp bolar. Esasanam açar söz nyrh berýän bolsa we müşderi ahyrsoňy ony saýlamasa, bu lapykeç bolup biler.

Şeýle meseleleriň çözgüdi abuna görnüşinde çözmekdir. Müşderi diňe web sahypasynda satuwy köpeltmäge synanyşjakdygymyzy alýar. Elbetde, başga bir öwrülişik maksadyny ýerine ýetirmek mümkin - meselem, jaň etmek ýa-da anketany doldurmak.

Näme üçin bu meniň üçin has gowudyr?

Müşderi, töleýän zadynyň (zatlar üçin) bilýän hyzmatynyň we abuna ýazylmagyň çäginde ýerine ýetirjek işlerimiziň arasyndaky tapawudyň nämedigini hökman sorar.
Şeýle jogap berip bileris:

"Web sahypaňyzda satuwy köpeltmäge gönükdirilen çäreleri amala aşyrarys. Gözleg motorynda görnükliligi ýokarlandyrmak bilen göni traffik we ugrukdyryş ýaly beýleki kanallary hem goldaýarys. Munuň netijesinde hyzmatdaşlyk gutarandan soň hem özüňizi duýarsyňyz. hereketlerimiz. "

Müşderi henizem ynanmasa, aýdyp bilersiňiz:

"Hormatly müşderi, hyzmatlarymyz siziň islegleriňize laýyk gelmeýän bolsa, hiç hili şertnama jezasy we goşmaça şertler bolmazdan, aýlyk habarnamadan çykmaga hiç zat päsgel bermeýär. Şertnamanyň özi belli bir möhlet üçin baglaşylýar. Bu diňe biziň etmelidigimizi aňladýar. hakykatdanam gowydygymyzy görkezmek üçin elimizden gelenini edýäris ".

Müşderileriň aglaba köplügi islän wagty şertnamany ýatyryp biljekdigini eşidenlerinde özlerini has howpsuz duýýarlar.

Netijelerini haçan görerin?

Müşderi ilkinji netijeleri nädip çalt görjekdigini hökman sorar. Hatda kiçi mazmunly marketing kampaniýasyny alyp barmak we soňraky SEO düzedişlerini amala aşyrmak bilen, ilkinji effektleri bary-ýogy 2-3 aýdan görüp bolýar.

Ilkinji aýdyňlyk, "ine, täsirler" diýip bilsek, takmynan 4-6 aýdan soň ýüze çykýar. Soň bolsa, mahabat, iň bolmanda bu täsiri saklamakdan we köplenç hasam ýokarlanmakdan ybaratdyr.

Şeýle-de bolsa, bu hil, müşderi bilen dogry aragatnaşykda, aşakdakylardan ybarat:

Müşderi bilen hyzmatdaşlygyň dowamy


Abuna ýazylan çäreleriň üç sany möhüm artykmaçlygy bar:

Satyş

Müşderi, hereketlerimiziň özüne hakyky pul getirýändigini we google web sahypasyny ýerleşdiriş hyzmatynda diňe bir manysyz gözleg motorynyň pozisiýasyny däl-de, täze hyzmatlar barada karar berip, bize has köp ynanmakdan hoşal bolar. Adaty bir iş, AdWords tölegli mahabat hyzmatyny SEO işlerine we meselem, sosial media profillerini işletmekdir. Munuň netijesinde alnan traffige we býudjetimize doly gözegçilik edýäris. Şonuň üçin müşderileriňizi dolandyrmak we goldamak üçin güýçli SEO gurallary gerek. Ulanyp bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, degişli we giňişleýin SEO derňewi bilen müşderileri dolandyrmakda size gowy goldaw berjek doly gural. DSD size müşderiňiziň web sahypasy we bäsdeşleri barada jikme-jik derňew berýär. Bu ýerde mugt synag edip bilersiňiz: demo.semalt.com

Ösüş

Işlerimiz arkaly müşderiniň ösüşi göni gazanjymyza terjime edip biler. Müşderä görkezen bolsak, her goýlan dollar üçin oňa iki dollar berjekdigimizi görkezsek SEO gullugy, bize hiç zat päsgel bermez, mysal üçin bir dollaryň ýerine bäş.

Müşderi üçin näçe köp synanyşsak we oňa puluny gowy goýýandygymyzy görkezsek, şonça-da kompaniýamyza maýa goýar.

Giňeldiş

Mazmun marketingine we abuna töleglerine esaslanýan hyzmatlar hem üns bermelidir, sebäbi aňsatlyk bilen ulaldylyp bilner. Diňe dürli hyzmatlary autsorsing edip başlaýan we býudjetiň dogry paýlanyşyna we işleriň hasabatyna ünsi jemläp biljek derejä gelip bilersiňiz.

Şübhesiz, Mazmun marketingi şeýle aňsat göwrümli işleriň biridir, ýöne sözme-söz marketing ýa-da baglanyşyk almagyň beýleki usullarydyr.

send email